عنواننوع درمانقیمت آزاد سهم بیمار ( تومان )

با کارت طلایی
خدماتمعاینه پزشک عمومی۳۴.۰۰۰رایگان
خدماتست یکبار مصرف۱۸.۰۰۰۹.۰۰۰
خدماتپانسمان۱۰.۰۰۰۵.۰۰۰
رادیوگرافیعکس پری اپیکال۲۴.۰۰۰۱۲.۰۰۰
رادیوگرافیعکس دیجیتال۲۸.۰۰۰۱۴.۰۰۰
جرمگیریجرم گیری + بروساژ هر فک۱۲۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی هر کانال۲۰۸.۰۰۰۱۰۴.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال۲۳۴.۰۰۰۱۱۷.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پالپوتومی بزرگسالان۱۱۰.۰۰۰۵۵.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پین داخل کانال۴۲.۰۰۰۲۱.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام یک سطحی۱۶۴.۰۰۰۸۲.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام دو سطحی۱۸۶.۰۰۰۹۳.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام سه سطحی۲۱۶.۰۰۰۱۰۸.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام بیلداپ۲۶۸.۰۰۰۱۳۴.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی۱۹۸.۰۰۰۹۹.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت دو سطحی۲۲۸.۰۰۰۱۱۴.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت سه سطحی۲۶۸.۰۰۰۱۳۴.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ۲۹۲.۰۰۰۱۴۶.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت )۶۹۴.۰۰۰۳۴۷.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی ۹۲.۰۰۰۴۶.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان خلفی۱۴۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان عقل معمولی۱۸۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان۲۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
کشیدن دندان
درمان درای ساکت (هر جلسه)۷۶.۰۰۰۳۸.۰۰۰
کشیدن دندان
دره ناژ آبسه داخل دهانی۷۲.۰۰۰۳۶.۰۰۰
پستپست ریختگی ( هر واحد)۳۱۲.۰۰۰۱۵۶.۰۰۰
پستفایبر پست (هر واحد)۲۴۸.۰۰۰۱۲۴.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفلوراید تراپی دوتا فک۱۸۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفیشور سیلانت هر دندان۱۹۰.۰۰۰۹۵.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالکشیدن دندان شیری قدامی۹۸.۰۰۰۴۹.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالپالپوتومی۲۲۰.۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
روکشروکش PFM + هزینه لابراتوار ۷۹۴.۰۰۰۳۹۷.۰۰۰
روکشروکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار۱.۰۲۲.۰۰۰۵۱۱.۰۰۰
روکشروکش لامینیت + هزینه لابراتوار ۱.۶۳۸.۰۰۰۸۱۹.۰۰۰
روکشروکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار ۱.۶۸۸.۰۰۰۸۴۴.۰۰۰
روکشچسباندن هر واحد روکش ۵۶.۰۰۰۲۸.۰۰۰
روکشچسباندن مجدد روکش هر واحد۳۲.۰۰۰رایگان
ارتدنسی
ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار۱.۲۶۴.۰۰۰۶۳۲.۰۰۰
ارتدنسی
فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه)۶۹.۰۰۰۴۸.۰۰۰
ارتدنسی
ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی۳.۶۸۴.۰۰۰۱.۸۴۲.۰۰۰
ارتدنسی
فضا نگهدارنده۴۷۶.۰۰۰۲۳۸.۵۰۰
پروتزپرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک۱.۸۹۸.۰۰۰۹۴۹.۰۰۰
پروتزپروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک۲.۶۲۲.۰۰۰۱.۳۱۱.۰۰۰
پروتزپلاک کرم کبالت هر فک با
هزینه لابراتوار
۲.۲۱۴.۰۰۰۱.۱۰۷.۰۰۰
پروتزپلاک پارسیل اکریلی تا ۵ دندان با لابراتوار۹۰۲.۰۰۰۴۵۱.۰۰۰
پروتزریلاین هر فک۳۶۸.۰۰۰۱۸۴.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت کره ای درجه یک
با یک واحد روکش
۳.۵۲۹.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت اروپایی درجه یک
با یک واحد روکش
۳.۵۲۹.۰۰۰۲.۴۷۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال
۳۱۸.۰۰۰۱۵۹.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ریشه باقیمانده۳۸۰.۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته ۶۵۴.۰۰۰۳۲۷.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نهفته ۸۷۴.۰۰۰۴۳۷.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ( هر ربع فک )۸۰۲.۰۰۰۴۰۱.۰۰۰
جراحی تخصصی
افزایش طول تاج دندان تخصصی۴۲۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰