عنواننوع درمانقیمت آزاد سهم بیمار ( تومان )

با کارت طلایی
خدماتمعاینه پزشک عمومی۳۴.۰۰۰رایگان
خدماتست یکبار مصرف۲۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰
خدماتپانسمان۲۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰
رادیوگرافیعکس پری اپیکال۲۸.۰۰۰۱۴.۰۰۰
رادیوگرافیعکس دیجیتال۳۲.۰۰۰۱۶.۰۰۰
جرمگیریجرم گیری + بروساژ هر فک۱۲۰.۰۰۰۸۰.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی هر کانال۲۶۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال۳۲۶.۰۰۰۱۶۳.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پالپوتومی بزرگسالان۱۴۸.۰۰۰۷۴.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پین داخل کانال۵۶.۰۰۰۲۸.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام یک سطحی۲۲۸.۰۰۰۱۱۴.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام دو سطحی۲۸۰.۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام سه سطحی۳۱۶.۰۰۰۱۵۸.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام بیلداپ۳۸۸.۰۰۰۱۹۴.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی۲۷۶.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت دو سطحی۳۱۸.۰۰۰۱۵۹.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت سه سطحی۳۷۴.۰۰۰۱۸۷.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ۴۲۲.۰۰۰۲۱۱.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت )۹۰۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی ۱۲۰.۰۰۰۶۰.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان خلفی۱۸۲.۰۰۰۹۱.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان عقل معمولی۲۳۴.۰۰۰۱۱۷.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان۲۶۰.۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
کشیدن دندان
درمان درای ساکت (هر جلسه)۹۸.۰۰۰۴۹.۰۰۰
کشیدن دندان
دره ناژ آبسه داخل دهانی۹۲.۰۰۰۴۶.۰۰۰
پستپست ریختگی ( هر واحد)۴۷۶.۰۰۰۲۳۸.۰۰۰
پستفایبر پست (هر واحد)۴۲۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفلوراید تراپی دوتا فک۲۵۲.۰۰۰۱۲۶.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفیشور سیلانت هر دندان۲۶۶.۰۰۰۱۳۳.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالکشیدن دندان شیری قدامی۱۳۶.۰۰۰۶۸.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالپالپوتومی۱۴۸.۰۰۰۷۴.۰۰۰
روکشروکش PFM + هزینه لابراتوار ۹۸۰.۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
روکشروکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار۱.۱۷۴.۰۰۰۵۸۷.۰۰۰
روکشروکش لامینیت + هزینه لابراتوار ۱.۸۸۲.۰۰۰۹۴۱.۰۰۰
روکشروکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار ۱.۸۵۶.۰۰۰۹۲۸.۰۰۰
روکشچسباندن هر واحد روکش ۶۴.۰۰۰۳۲.۰۰۰
روکشچسباندن مجدد روکش هر واحد۳۲.۰۰۰رایگان
ارتدنسی
ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار۱.۳۹۰.۰۰۰۶۹۵.۰۰۰
ارتدنسی
فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه)۱۰۴.۰۰۰۵۲.۰۰۰
ارتدنسی
ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی۴.۰۵۲.۰۰۰۲.۰۲۶.۰۰۰
ارتدنسی
فضا نگهدارنده۵۴۶.۰۰۰۲۷۳.۰۰۰
پروتزپرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک۲.۵۷۲.۰۰۰۱.۲۸۶.۰۰۰
پروتزپروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک۳.۲۷۶.۰۰۰۱.۶۳۸.۰۰۰
پروتزپلاک کرم کبالت هر فک با
هزینه لابراتوار
۲۷۶۶.۰۰۰۱.۳۸۳.۰۰۰
پروتزپلاک پارسیل اکریلی تا ۵ دندان با لابراتوار۱.۱۲۶.۰۰۰۵۶۳.۰۰۰
پروتزریلاین هر فک۴۶۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت کره ای درجه یک
با یک واحد روکش
۴.۵۵۰.۰۰۰۳.۱۸۵.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت اروپایی درجه یک
با یک واحد روکش
۴.۵۵۰.۰۰۰۳.۱۸۵.۰۰۰
جراحی تخصصی
درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال
۳۸۰.۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ریشه باقیمانده۴۶۰.۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته ۷۸۰.۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نهفته ۱.۰۵۰.۰۰۰۵۲۵.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ( هر ربع فک )۹۶۰.۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
افزایش طول تاج دندان تخصصی۵۰۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰