عنواننوع درمانقیمت آزاد سهم بیمار ( تومان )

با کارت طلایی
خدماتمعاینه پزشک عمومی۲۵.۰۰۰رایگان
خدماتست یکبار مصرف۱۲.۰۰۰۶.۰۰۰
خدماتپانسمان۷.۰۰۰۳.۵۰۰
رادیوگرافیعکس پری اپیکال۱۸.۰۰۰۹.۰۰۰
رادیوگرافیعکس دیجیتال۲۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰
جرمگیریجرم گیری + بروساژ هر فک۸۶.۰۰۰۴۳.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی هر کانال۱۵۸.۰۰۰۷۹.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال۱۷۰.۰۰۰۸۵.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پالپوتومی بزرگسالان۸۰.۰۰۰۴۰.۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پین داخل کانال۳۰.۰۰۰۱۵.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام یک سطحی۱۱۰.۰۰۰۵۵.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام دو سطحی۱۲۴.۰۰۰۶۲.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام سه سطحی۱۴۶.۰۰۰۷۳.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام بیلداپ۱۸۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی۱۳۴.۰۰۰۶۷.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت دو سطحی۱۵۴.۰۰۰۷۷.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت سه سطحی۱۸۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ۱۹۶.۰۰۰۹۸.۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت )۴۹۶.۰۰۰۲۴۸.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی ۷۰.۰۰۰۳۵.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان خلفی۸۸.۰۰۰۴۴.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان عقل معمولی۱۳۰.۰۰۰۶۵.۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدنریشه باقیمانده هر دندان۱۴۶.۰۰۰۷۳.۰۰۰
کشیدن دندان
درمان درای ساکت (هر جلسه)۴۶.۰۰۰۲۳.۰۰۰
کشیدن دندان
دره ناژ آبسه داخل دهانی۵۲.۰۰۰۲۶.۰۰۰
پستپست ریختگی ( هر واحد)۲۲۶.۰۰۰۱۱۳.۰۰۰
پستفایبر پست (هر واحد)۱۸۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفلوراید تراپی دوتا فک۱۱۲.۰۰۰۵۶.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفیشور سیلانت هر دندان۱۳۸.۰۰۰۶۹.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالکشیدن دندان شیری قدامی۶۰.۰۰۰۳۰.۰۰۰
دندانپزشکی اطفالپالپوتومی۱۶۰.۰۰۰۸۰.۰۰۰
روکشروکش PFM + هزینه لابراتوار ۵۸۸.۰۰۰۲۹۴.۰۰۰
روکشروکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار۷۴۲.۰۰۰۳۷۱.۰۰۰
روکشروکش لامینیت + هزینه لابراتوار ۱.۰۱۹.۰۰۰۵۹۷.۰۰۰
روکشروکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار ۱.۲۲۶.۰۰۰۶۱۳.۰۰۰
روکشچسباندن هر واحد روکش ۴۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰
روکشچسباندن مجدد روکش هر واحد۲۰.۰۰۰رایگان
ارتدنسی
ارتدنسی متحرک هر فک با لابراتوار۹۲۰.۰۰۰۴۶۰.۰۰۰
ارتدنسی
فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه)۶۹.۰۰۰۳۴.۵۰۰
ارتدنسی
ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی۲.۶۸۰.۰۰۰۱.۳۴۰.۰۰۰
ارتدنسی
فضا نگهدارنده۳۴۵.۰۰۰۱۷۲.۵۰۰
پروتزپرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک۱.۳۸۰.۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
پروتزپروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک۱.۹۰۶.۰۰۰۹۵۳.۰۰۰
پروتزپلاک کرم کبالت هر فک با
هزینه لابراتوار
۱.۶۱.۰۰۰۸۰۵.۰۰۰
پروتزپلاک پارسیل اکریلی تا ۵ دندان با لابراتوار۶۵۶.۰۰۰۳۲۸.۰۰۰
پروتزریلاین هر فک۲۶۶.۰۰۰۱۳۳.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت کره ای درجه یک
با یک واحد روکش
۲.۶۰۰.۰۰۰۱.۸۲۰.۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت اروپایی درجه یک
با یک واحد روکش
۲.۵۰۰.۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
جراحی تخصصی
درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال
۲۳۰.۰۰۰۱۱۵.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ریشه باقیمانده۲۷۶.۰۰۰۱۳۸.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته ۴۷۶.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نهفته ۶۳۶.۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ( هر ربع فک )۵۸۲.۰۰۰
جراحی تخصصی
افزایش طول تاج دندان تخصصی۲۶۵.۰۰۰