سحر غفاریپوست و مو و زیبایی
شهر قدس
بهناز هاشمیانپوست و موتهران , بلوار کشاورز
کلینیک رویال بیوتیزیباییتهران , کریم خان
سیما یثریپوست و موتهران ، فلکه اول تهرانپارس
مهسا هنرور
پوست و مو
بزرگراه چمران
نیلوفر پریسای
پوست و مو و زیبایی
تهران، سعادت اباد

شمس الملوک رئیسی
پوست،مو،زیبایی و لیزر
سعادت اباد
نازیلا سعیدزاده
پزشک عمومی
تهران ،فرمانیه

مریم قنبریان
پوست،مو،زیبایی
تهران،خ شهید مطهری
عبدالرضا دژاکام
پزشک عمومی زیبایی
تهران،فلکه اول تهران پارس
زهرا اسدی
پوست و مو
تهران،ایت الله کاشانی
منصور اصفهانی
پوست،مو،زیبایی و لیزر
تهران،خیابان شریعتی