نام پزشک : علیرضا میرزایی

تخصص : دندانپزشک ، جراح

تلفن : 88635547-021

اطلاعات بیشتر

 

نام پزشک : عباس هاتفی یگانه

تخصص : پوست ، مو ، زیبایی ، لیزر

تلفن : 55393277-021

اطلاعات بیشتر

 

درمانگاه دندانپزشکی امین

آقای دکتر ظهیری

تلفن : 44412268-021

اطلاعات بیشتر

 

دکتر ارغوان فرخیان

تخصص : دندانپزشک ، جراح

تلفن : 88635547-021

اطلاعات بیشتر

 

دکتر مریم مهدی نژاد

تخصص : جرا ح دندانپزشک

تلفن : 4-66434403-021

اطلاعات بیشتر

 

دکتر امان دهداران

تخصص : جرا ح دندانپزشک

تلفن : 4-66434403-021

اطلاعات بیشتر