نام پزشک : علیرضا میرزایی

تخصص : دندانپزشک ، جراح

تلفن : ۸۸۶۳۵۵۴۷-۰۲۱

اطلاعات بیشتر

 

نام پزشک : عباس هاتفی یگانه

تخصص : پوست ، مو ، زیبایی ، لیزر

تلفن : ۵۵۳۹۳۲۷۷-۰۲۱

اطلاعات بیشتر

 

درمانگاه دندانپزشکی امین

آقای دکتر ظهیری

تلفن : ۴۴۴۱۲۲۶۸-۰۲۱

اطلاعات بیشتر

 

دکتر ارغوان فرخیان

تخصص : دندانپزشک ، جراح

تلفن : ۸۸۶۳۵۵۴۷-۰۲۱

اطلاعات بیشتر

 

دکتر مریم مهدی نژاد

تخصص : جرا ح دندانپزشک

تلفن : ۴-۶۶۴۳۴۴۰۳-۰۲۱

اطلاعات بیشتر

 

دکتر امان دهداران

تخصص : جرا ح دندانپزشک

تلفن : ۴-۶۶۴۳۴۴۰۳-۰۲۱

اطلاعات بیشتر