نوع درمان
قیمت آزاد
سهم پرداختی بیمار
با کارت طلایی
مشاوره
مشاوره اولیه
۲۰,۰۰۰
رایگان
ویزیت
ویزیت متخصص پوست
۹۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو چانه(هر جلسه)
۲۹,۰۰۰ الی ۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو پشت لب (هر جلسه)
۲۹,۰۰۰ الی ۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو گونه (هر جلسه)
۲۹,۰۰۰ الی ۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کل صورت (هرجلسه)
۱۱۵,۰۰۰ الی ۱۴۳,۰۰۰
۸۰,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو زیر بغل (هر جلسه)
۴۳,۰۰۰ الی ۷۲,۰۰۰
۳۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو دست تا آرنج (هر جلسه)
۱۰۰,۰۰۰ الی ۱۲۹,۰۰۰
۷۰,۰۰۰ الی ۹۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو بازو (هر جلسه)
۷۲,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰ الی ۷۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزرمو ساق پا تا زانو (هرجلسه)
۱۲۹,۰۰۰ الی ۱۵۸,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کشاله ران (هرجلسه)
۱۱۵,۰۰۰ الی ۱۴۳,۰۰۰
۸۰,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو خط بیکینی (هرجلسه)
۵۸,۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ الی ۷۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو بیکینی کامل (هرجلسه)
۱۲۹,۰۰۰ الی ۱۷۲,۰۰۰
۹۰,۰۰۰ الی ۱۲۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کل بدن ( پاها-دست ها- بیکینی- کل صورت – زیر بغل )
۷۸۶,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
جوانسازی (PRP)

جوانسازی (موی سر ، زیر چشم ، دستها و صورت)
هزینه هر کیت مصرفی ، بسته به نوع کیت
۸۶۰,۰۰۰ الی ۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ الی ۸۵۰,۰۰۰
تخلیه منافذ پوستپاکسازی عمقی۱۰۰,۰۰۰ الی ۱۲۲,۰۰۰۷۰,۰۰۰ الی ۸۵,۰۰۰
میکرونیلدینگمیکرونیلدینگ (هر جلسه)۶۴۳,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
لایه برداریلایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هر جلسه)۱۷۰,۰۰۰ الی ۳۴۵,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰ الی ۱۷۰,۰۰۰
میکرودرم ابریشنلایه برداری فیزیکی(هر جلسه)۱۴۰,۰۰۰ الی ۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰ الی ۱۳۰,۰۰۰
مزوتراپیمزوتراپی دور چشم (برطرف کردن تیرگی ، گودی و چروک هر دو چشم ) بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)

۴۴۰,۰۰۰ الی ۵۶۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰ الی ۳۹۵,۰۰۰
مزوتراپیمزوتراپی تقویت موی سر ، بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)
۴۱۰,۰۰۰ الی ۵۴۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰ الی ۳۸۰,۰۰۰
مزوتراپیمزوتراپی کل صورت به جز دور چشم ، بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
۴۰۰,۰۰۰ الی ۵۳۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰ الی ۳۷۰,۰۰۰
مزوتراپیلاغری موضعی ، بسته به نوع مواد مصرفی (هر جلسه)

برداشتن خال
برداشتن خال ریز ( هر عدد)
۵۷,۰۰۰ الی ۷۱,۰۰۰۴۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰
برداشتن خال
برداشتن خال متوسط (هر عدد)
۸۶,۰۰۰ الی ۱۰۷,۰۰۰
۶۰,۰۰۰ الی ۷۵,۰۰۰
برداشتن خال
برداشتن خال درشت (هر عدد)
۱۱۵,۰۰۰ الی ۱۵۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ الی ۱۱۰,۰۰۰
تزریق ژل
گونه ، لب ، خط خنده ، هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
۹۸۰,۰۰۰ الی ۱,۱۷۰,۰۰۰۶۹۰,۰۰۰ الی ۸۲۰,۰۰۰
تزریق بوتاکسهر نقطه از صورت ، هزینه هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
۷۴۰,۰۰۰ الی ۹۷۰,۰۰۰۵۲۰,۰۰۰ الی ۶۸۰,۰۰۰
جراحی بینی
جراحی بینی تخصصی
کاهش یک میلیون تومان نسبت به قیمت آزاد
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)تخلیه منافذ پوست (پاکسازی عمقی)
۵۶,۰۰۰-۷۶,۰۰۰
۴۰,۰۰۰-۵۳,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)لیفتینگ غیر جراحی جهت برطرف کردن چین و چروک پوست
۵۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰-۴۵,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)میکرودرم ابریشن یا لایه برداری فیزیکی (هرجلسه)
۵۶,۰۰۰-۱۰۲,۰۰۰
۴۰,۰۰۰-۷۱,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)لایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
۱۳۱,۰۰۰ – ۶۶,۰۰۰
۴۶,۰۰۰-۹۱,۰۰۰
رفع تاتو (خالکوبی)
لیزر رفع تاتوی ابرو (دوطرف هر جلسه)
۱۵۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰-۱۳۰,۰۰۰
کاشت مو
کاشت موی تخصصی با بهره گیری از متد روز دنیا
۴,۰۰۰,۰۰۰-۶,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰
کاشت ابرو
کاشت ابرو تخصصی (هر دوطرف)
۳,۵۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰-۲,۸۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)شکم و پهلو (۲ طرف)۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۹,۳۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)غبغب
۶,۳۰۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)بازو (۲طرف)۱۱,۲۰۰,۰۰۰۷,۸۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)خارج و داخل ران (۲ طرف)
۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۸۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)خارج ران (۲ طرف)۱۰,۵۰۰,۰۰۰۷,۳۵۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)داخل ران (۲ طرف)۸,۰۰۰,۰۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)پشت ، کمر ، زیر بغل ۲ طرف
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۸,۳۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)ساق پا (۲ طرف)۱۲,۶۰۰.۰۰۰۸.۸۲۰.۰۰۰